سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس مستقیم داخلی
مدیر آموزش های آزاد و مجازی دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد 85692811
کارشناس آموزش های مجازی معصومه جمالی 88033283 2960