خبرهای سایت

کد کاربری و رمز ورود به سامانه

 
Picture of ادمین سایت
کد کاربری و رمز ورود به سامانه
by ادمین سایت - Saturday, 15 Mehr 1396, 11:15 AM
 

دانشجویانی که درس مجازی را اخذ کرده اند کد کاربری و رمز برای ورود به سامانه را مانند زیر وارد نمایند.

 کد کاربری: شماره دانشجویی مثال  9214522035

 رمز ورود : @Uu سپس شماره دانشجویی مثال: Uu@9214522035

لطفا به کوچک و بزرگ بودن حروف رمز دقت کنید.

محل ورود کد کاربري و رمز بالاي همين صفحه، سمت چپ مي باشد.