خبرهای سایت

مهم محل برگزاري امتحانهاي مجازي

 
عکس ادمین سایت
مهم محل برگزاري امتحانهاي مجازي
از ادمین سایت در شنبه، 25 آذر 1396، 11:19 صبح
 

درس

ساعت و روز برگزاری

مکان

کارآفرینی حضوری و مجازی

16/10/96 ساعت  15تا 17

ساختمان ابن سینا کلاس 212 و 216

دفاع مقدس حضوری و مجازی

17/10/96 ساعت  15تا 17

ساختمان ابن سینا کلاس 212 و 216

مهم  زبان عمومی (فقط مجازی)  مهم

17/10/96 ساعت  13تا 15

دانشکده ادبيات طبقه 2 کلاس 210

دانش جمعیت و خانواده (فقط مجازی)

18/10/96 ساعت 13تا 15

سالن زیرزمین مسجد