خبرهای سایت

مهم محل برگزاري امتحانهاي مجازي

 
Picture of ادمین سایت
مهم محل برگزاري امتحانهاي مجازي
by ادمین سایت - Sunday, 19 Azar 1396, 12:33 PM
 

درس

ساعت و روز برگزاری

مکان

کارآفرینی حضوری و مجازی

16/10/96 ساعت  15تا 17

ساختمان ابن سینا کلاس 212 و 216

دفاع مقدس حضوری و مجازی

17/10/96 ساعت  15تا 17

ساختمان ابن سینا کلاس 212 و 216

زبان عمومی (فقط مجازی)

17/10/96 ساعت  13تا 15

ساختمان ابن سینا کلاس 212 و 216

دانش جمعیت و خانواده (فقط مجازی)

18/10/96 ساعت 13تا 15

سالن زیرزمین مسجد