اداره آموزش های مجازی 02188033283
فکس 88033283
آدرس اداره آموزش های مجازی تهران- میدان ونک- میدان شیخ بهایی - دانشگاه الزهرا(س)- ساختمان مرکزی - اتاق 104