خبرهای سایت

Picture of ادمین سایت
مهم محل برگزاري امتحانهاي مجازي
by ادمین سایت - Sunday, 19 Azar 1396, 12:33 PM
 

درس

ساعت و روز برگزاری

مکان

کارآفرینی حضوری و مجازی

16/10/96 ساعت  15تا 17

ساختمان ابن سینا کلاس 212 و 216

دفاع مقدس حضوری و مجازی

17/10/96 ساعت  15تا 17

ساختمان ابن سینا کلاس 212 و 216

ز...

Read the rest of this topic
(73 words)
Picture of ادمین سایت
کد کاربری و رمز ورود به سامانه
by ادمین سایت - Saturday, 15 Mehr 1396, 11:15 AM
 

دانشجویانی که درس مجازی را اخذ کرده اند کد کاربری و رمز برای ورود به سامانه را مانند زیر وارد نمایند.

 کد کاربری: شماره دانشجویی مثال  9214522035

 رمز ورود : @Uu سپس شماره دانشجویی مثال: Uu@9214522035

لطفا به کوچک و بزرگ بودن حروف رمز دقت کنید.

محل ورود کد کاربري و رمز بالاي همين صفحه، سمت چپ مي باشد.